Fen ve Teknoloji derslerinde öğrenciler; bilimsel düşünebilen, sorgulayan, teknolojiyi kullanabilen ve takip eden, doğayı ve çevreyi seven ve koruma bilincine sahip olan, gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapabilen Fen’i hayatının her alanında kullanabilen bireyler olarak yetiştirilir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için derslerde; deney, oyun, beyin fırtınası, gözlem, araştırma, inceleme ve sorgulamaya dayalı, yapıcı, yaratıcı, öğrenme yollarını öğreten yöntemler uygulanır.

Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirmek için konular etkileşimli sunumlar, proje çalışmaları, geziler, günlük ders içi ve ders dışı etkinliklerle zenginleştirilir.

Tam öğrenmenin sağlanması amacıyla fen derslerinde ve etüt olarak yapılan çalışma saatlerinde konu eksiklerini kapatmaları ve soru çözme tekniğini öğrenmeleri sağlanır. Bu yolla ulusal sınavlara da hazırlık yapılır.

Program doğrultusunda tüm öğrencilerimizin deney yapma fırsatı bulduğu laboratuvar çalışmaları yapılır.

Matematik bölümünün temel amacı; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir. Çağdaş yöntemleri benimsemiş yetkin bir kadro tarafından yürütülen derslerde öğrencilerin derse katılımını sağlayan;

 • Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandıran “ soru- cevap ” tekniği,
 • Yaratıcılığı arttıran, farklı görüşlerle karşılaşıp empati kurabilmesini sağlayan “beyin fırtınası” yöntemi,
 • Araştırmaya, problem çözmeye ve keşfetmeye dayalı çalışmalar,
 • Klasik ders işleme tarzından farklı olarak bilgisayar destekli sunumlar,
 • Matematiğin günlük yaşamda elle tutulabilir olduğunu anlatmak için çeşitli materyaller ve oyunlar kullanmaktadır.

Öğrenciler öğrendiklerini değerlendirme, analiz yapabilme becerilerini geliştirmeye yönelik hafta içi etüt çalışmaları, TÜBİTAK matematik ve zekâ yarışmaları ve matematik olimpiyatları için hazırlıklar yapmaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarının temelini; öğrencinin/bireyin her gelişim döneminde sağlıklı ve uyumlu bir gelişim sürdürebilmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmek oluşturur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; öz denetimi yüksek, kendine güvenen, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı yönü güçlü, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş, yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu eksende rehberlik-danışma faaliyetleri, geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir. Okul rehberlik çalışmaları ‘Sorun’ odaklı değil ‘Gelişimsel ve İlişki’ odaklıdır, sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır, onların ilişki süreçlerini takip eder. Çalışmalar önleyici çalışmaları da kapsamaktadır. Her hafta her sınıf düzeyinde birer saat rehberlik ve psikolojik danışman tarafından yürütülen rehberlik dersleri Egebilim Okulları’nın en önemli pedagojik farklarındandır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; okul sistemi içinde öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bütünleyici çalışmalarıyla yer alır. Önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerin gelişimlerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefleyen çalışmalar yaparken ihtiyaç duydukları konularda da destekleyici çalışmalara yer verir.

BİRİMİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

 1. Tanıma ve yerleştirme çalışmaları
 2. Psiko-Sosyal gelişime yönelik çalışmalar
 3. Dikkat ve bilişsel becerileri geliştirme çalışmaları (Play Attention- Etkileşimli öğrenme aracı olan Play Attention, çocuklar ve yetişkinlerin dikkat ve bilişsel becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. NASA tarafından Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü olan bireylere yardım için geliştirilen sistem, bireyin dikkat ve davranışlarını kontrol etme potansiyelini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olur.
 4. Bireysel psikolojik danışmanlık çalışmaları
 5. Akademik rehberlik (Kariyer planlama ve akademik başarıyı artırıcı çalışmalar)
 6. Oryantasyon Çalışmaları
 7. Rehberlik Saati Programları (Hayatı öğreniyorum Programı, Karakter Okulu-Değerler Eğitimi Uygulaması)
 8. Ulusal sınavlara hazırlık ve lise tanıtımları,

Öğretmene Yönelik Çalışmalar:

 1. Rehberlik çalışma programının uygulanmasına yönelik destek çalışmaları,
 2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek amacıyla öğretmenleriyle işbirlikleri,
 3. Ortaokulda “Sınıf Danışman Öğretmeni Sistemi”ne yönelik rehberlik hizmetleri,
 4. Kurumda yeni görev alan akademik ve destek hizmetleri personeline tanışma ve uyum programları,
 5. Mesleki ve kişisel gelişim odaklı panel, konferans ve seminerler düzenleme.

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 1. Veli görüşmeleri,
 2. Rehberlik çalışmaları ve öğrenci hakkında velileri bilgilendirme ve işbirliği yapma,
 3. Velilerin eğitim öğretim gereksinimlerine ve sorunlarına yönelik panel ve konferanslar düzenleme, bültenler yayınlama,
 4. Birbirimizi Tanıyoruz Çalışması

Amacımız; öğrenciyi akademik-sosyal yönden hayata hazırlamak, analitik düşünebilen, aldığı eğitimi davranışlara dönüştürebilen, yaşadığı çevreyi tanıyan, milli ve manevi değerlerinin bilincinde olan, insan haklarına saygılı, barışçıl, yaşadığı çevreye duyarlı, düşünme ve sorgulama becerisi gelişmiş, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bir birey olarak yetiştirmektir.

Sosyal bilgiler eğitimi ile öğrenci:

Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirir.
Demokrasiyi özümsemiş, insan haklarına saygılı birey olur.
Toplumsal sorumluluk bilinci oluşur.
Dünyanın coğrafi şartlarını, imkân ve kaynaklarını tanır.
Yaşadığı toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını kavrar.
Sorgulama becerilerini geliştirerek, dünyada ve içinde bulunduğu toplumda yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel olayları anlama ve yorumlama becerilerini geliştirir.
Doğayı sevme ve koruma bilinci oluşur.
Toplumsal olayları, tarihsel bakış açısıyla yorumlar.
Sosyal alana özgü yöntem ve tekniklere günümüz teknolojisi ile yaklaşır.
Üst eğitim programlarına giriş için akademik gelişimlerini tamamlar.
Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarını öğrenir.
Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusu artar.
Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması sağlanır ve bunların korunması bilinci yerleşir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğrenir.
Türk tarihini her yönüyle öğrenir.
Hem ülkemizi hem de dünyayı tanır.
Demokratik yaşam kurallarını öğrenir.
Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavrar.

Türkçe öğretiminin temel amacı; okuma kültürü edinmiş, kitap okumanın büyüsünü keşfetmiş, yazılı ve sözlü anlatım kurallarını bilinçli kullanabilen, duyarlı ve sorumlu, etkili dinleme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir.

Ders kitabı bir dersin işlenişinde öncelikli araç olarak görünse de tek araç olmadığı anlayışından hareketle yazınsal metinlerin olduğu, nitelikli çocuk yazını eserleri Türkçe derslerinde temel kaynaklar olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında karikatürler, kısa filmler, görsel sunular, ders notları, soru kaynakları, çeşitli bilgisayar programları da derslerde sıklıkla kullanılan araç gereçlerdir.

Derslerde farklı yöntem ve teknikler konulara göre uygulanmaktadır. Münazaralar, drama çalışmaları, piyesler, sözlü veya yazılı öykü tamamlama, diyalog oluşturma, yazım yanlışlarının veya herhangi bir dilbilgisi konusunun daha iyi kavranması için oyunlar bu çalışmalardan bazılarıdır. Tüm dilbilgisi konuları, bilgisayar sunumları ve ders notları şeklinde öğrencilere aktarılır.

Okumayı keyifli bir alışkanlık haline getirmek amacıyla çocuk edebiyatının seçkin örneklerinin de bulunduğu seçilen kitaplar, ele alınan ana temalarla ilişkilendirilerek dersin işlenişine dâhil edilir.

Türk Edebiyatının değerli yazar, araştırmacı ve şairlerini tanıtmak, öğrencilere edebiyatı sevdirmek amacıyla tanınmış yazar, şair, gazeteci ve araştırmacılarla söyleşiler, imza günleri düzenlenir.

UYGULAMALI DERSLER

Ara
Mail